صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

روشیِ کارآمد برایِ نوشتنِ مقالات

روشیِ کارآمد برایِ نوشتنِ مقالات

مرحله اول: اجرای موارد زیر

۱- جمع آوریِ مقالات
۲- مطالعهٔ آن‌ها
۳- رسیدن به یک ایدهٔ جدید
۴- بررسیِ جدید بودنِ ایده
۵- پیاده سازی و آنالیز (شبیه سازی)
۶- مطالعهٔ دوباره و اصلاحِ ایده
۷- ایدهٔ قابلِ انتشار
۸- آغاز به نوشتنِ مقاله

 

مرحله دوم:
۱- در سه پاراگراف الف) هدف، ب)روش و پ) چگونگیِ ارایهٔ نتایج را بنویسید. همچنین مراجعِ اصلی را مشخص نمایید.
۲- فهرستِ عنوانهای بخشهای مختلفِ مقاله را بنویسید.
۳- از نظرِ فنّی بنویسید و به چگونگیِ نگارش نپردازید. لازم است این مطالب را پوشش دهید: مقدمه (مرور بر کارهای مشابه، جایگاه کار شما در بین آنها)، توضیحِ روش، معرفی مجموعهٔ داده، شرایطِ آزمایش، نتایجِ آزمایش، نتیجه‌گیری، چکیده و مراجع.
۴- مقاله را از دیدِ خواننده (داور) بنویسید. یک روز را تعطیل کنید. در محیطی آرام (در هوای آزاد) دوباره مقاله را اصلاح نمایید.
۵- مقاله را به فرمتِ کنفرانس یا مجله درآورید.
۶- چکیده را بخوانید و در صورتِ لزوم اصلاح نمایید.

 

 نکاتِ زیر بایستی در حینِ نوشتنِ مقاله رعایت می شد
– نوشتنِ مقاله حتماً گام به گام انجام شود.
– در هر گام با مؤلفانِ دیگر مشورت و مقاله اصلاح گردد.
– برای گرفتنِ نظرات اصلاحیِ مؤلفانِ دیگر، مقاله را بصورتِ یک خط در میان در اختیارِ آن‌ها قرار دهید.
– بخشِ قدردانی فراموش نشود.
– ترتیبِ نام مؤلفان درست باشد (در کارِ تحقیقاتی انجام شده نفرِ اول بیشترین سهم را داشته باشد و نفراتِ بعدی به نسبتِ سهمشان؛ ضمناً اگر تأثیر گذاری از حدی کمتر شود دیگر از نویسندگان محسوب نشده و در بخشِ قدردانی از زحمتهایشان تقدیر می شود).
– آدرسِ درستِ مؤلفان از آن‌ها گرفته شود.
– هنگامِ ارسالِ مقاله به مجله یا کنفرانس فراموش نکنید که یک نسخه از آن را هم به دیگر مؤلفان ارسال نمایید.

منبع: rgholizadehr.com